Naujienos

Skelbiamas konkursas vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti

Panevėžio lopšelis-darželis „Sigutė“ (savivaldybės biudžetinė įstaiga; Kanklių g. 8, LT-35119  Panevėžys; kodas 290377070) skelbia konkursą vyr. buhalterio (darbuotojo dirbančio pagal darbo sutartį – 1 etatas) pareigoms užimti.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

  1. Turėti ne žemesnį kaip  aukštesnįjį išsilavinimą.
  2. Turėti ne mažesnę kaip trejų metų buhalterinio darbo patirtį apskaitos ir finansų srityje.
  3. Išmanyti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymus ir poįstatyminius aktus, darbo santykius reglamentuojančius įstatymus ir poįstatyminius aktus, turto, nuosavybės, ūkio procesų ir veiklos rezultatų bendruosius apskaitos principus, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, biudžeto sandaros, mokesčių administravimo įstatymus ir poįstatyminius aktus, viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės sandarą (VSAFAS) ir kt. teisės aktus.
  4. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, naudotis interneto naršykle, buhalterinės apskaitos programa „Biudžetas VS“, dokumentų valdymo sistema „Avilys“.

Pretendentų atrankos būdas – Testas žodžiu  (pokalbis).

Pretendentas privalo pateikti:

  1. Prašymą dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją.
  4. Gyvenimo aprašymą (CV).

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (įskaitant ir konkurso paskelbimo dieną): t. y. nuo 2019-04-30 iki 2019-05-14  Panevėžio  lopšelio-darželio „Sigutė“ administracijoje.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, kviečiami į pokalbį, kuriame turi teisę dalyvauti lopšelio-darželio darbuotojų atstovas stebėtojo teisėmis.

Pokalbis vyks 2019 m. gegužės 20 d. 10 val. lopšelio-darželio  direktoriaus  kabinete. Darželio direktorius pasikalbėjęs su visais pretendentais, išklausęs stebėtojo nuomonę, priima sprendimą ir apie jį informuoja pretendentus.

Išsamesnė informacija tel. +370 680 15137.

ĮSTEIGTAS TĖVŲ KLUBAS

2018 m. pavasarį direktoriaus pavaduotojos ugdymui Linos Zubkienės iniciatyva, įsteigtas TĖVŲ KLUBAS.

Džiaugiamės, kad lopšelio-darželio gerove rūpinsis dar viena savivaldos institucija.

 

SAVANORYSTE-KILNUS PAŠAUKIMAS IR SAVĘS PAIEŠKŲ BEI ATRADIMŲ GALIMYBĖ

Savanorė Simona su vaikais

Informacinių technologijų ir elektronikos bei robotizacijos amžiuje, jaunimas ieško savęs įvairiose veiklose. Dažnas siekia išbandyti iki tol nebandytas sritis. Būna, kad nežino kur ir kaip ieškoti priimančių savanorius ugdymo ar kitų institucijų, neranda savęs. Viena iš tokių galimybių yra savanorystė.

Panevėžio lopšelis-darželis „Sigutė“ yra akredituota savanorius priimant organizacija, savo veiklą su savanoriais praktikuojanti nuo 2014 m. kovo mėnesio. Dalyvauta projektuose: „Jaunimo savanoriška tarnyba“, „Atrask save“. Savanorišką veiklą atliko Vietnamo pilietė Thi Thank Hien Nguyen, Renata Badauskienė, Malvina Zimblienė, Akvilė Krasauskaitė, Simona Navadonskytė, Mantas Kutavičius, Samanta Janišauskaitė. Dalis savanorių atrado save įvairiose veiklose ir šiuo metu dirba mėgstamą darbą. 2017 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 2017-12-29/18 SADM priėmė sprendimą pratęsti akreditaciją.

Mes esame pasirengę toliau priimti savanorius, suteikti jiems galimybę atrasti stipriąsias savo puses, ugdyti kompetencijas veiklose su vaikais, užmegzti abipusiškai naudingą bendradarbiavimą. Sudarysime sąlygas atlikti veiklas pagal pačių savanorių lūkesčius ir gebėjimus, galėsite inicijuoti naujas idėjas. Savanoriaudami mūsų ikimokyklinio ugdymo institucijoje, savanoriai galės skleisti savo patirtį, įsivertinti, tikslingai augti ir realizuoti save. Kuratorius skatins bendrauti ir bendradarbiauti, padės įgyti siekiamų kompetencijų, kartu su savanoriu vertins veiklą ir įsivertins. Skatiname jaunuolius, atitinkančius SADM keliamus reikalavimus, išbandyti save atliekant veiklas su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais. Susipažinkime ir susidraugaukime. Pažadame nenuvilti. Rekvizitus galite rasti svetainėje: www.paneveziosigute.lt

Tekstas ir foto direktorės Berutės Laureckienės

Į VAIKO KALBOS RAIDĄ ŽIŪRĖKIME RIMTAI

Vaikas, beveik dešimties metų amžiaus, negali sklandžiai papasakoti, ką veikė mokykloje. Jis neaiškiai taria žodžius (garsai painiojami tarpusavyje, labai iškreipiami daugiaskiemeniai žodžiai), jis nederina žodžių galūnių (painiojamos linksnių, skaičių, laikų, asmenų, giminių galūnės). Jis neranda tinkamo žodžio: nežino daugelio dalykų pavadinimų, beveik nevartoja būdvardžių. Jis kalba nepakankamai išplėstais, dažnai ir vieno žodžio sakiniais. Kitiems jo kalbą labai sunku suprasti. Ar vaikas augo ypač nepalankiomis sąlygomis? Ne. Augino jį tėvai, iki mokyklos jis lankė darželį. Ar darželio auklėtojos, logopedė manė, jog vaiko kalba gera, ir taip sakė jo tėvams? Ne. Darželio logopedė dėl blogos vaiko kalbos su jo tėvais kalbėjosi, patarė šiems kreiptis į pedagoginę-psichologinę tarnybą. Ar tėvai ignoravo logopedės patarimą? Ne. Jie atvedė vaiką į tarnybą, kurios specialistai įvertino vaiko kalbos raidą ir rekomendavo jį ugdyti specialiojo ugdymo grupėje. Ar tėvai atsižvelgė į tarnybos rekomendaciją? Ne. Tėvai nutarė nieko nekeisti ir toliau leisti vaiką į bendrojo ugdymo grupę. Ar dabar jie mano, jog tuomet priėmė teisingą sprendimą? Ne. Dabar gailisi neatsižvelgę į specialistų rekomendacijas. Dabar jie labai išsigandę, labai susirūpinę: mato, kad jų vaikui mokytis sunku, bendrauti sunku, mato, kaip jis pats dėl to išgyvena. Dabar jie nuolat galvoja, kas bus toliau, ar dar galima kuo nors jų vaikui padėti.

Skaityti plačiau…

SVEIKINAME !

KONKURSĄ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGOMS UŽIMTI LAIMĖJO LINA ZUBKIENĖ ( 0,5 ETATO).

KONKURSAS ORGANIZUOTAS VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. KOVO 21 D. NUTARIMU NR. 301 „KONKURSŲ PAREIGOMS, ĮTRAUKTOMS Į KONKURSINIŲ PAREIGŲ SĄRAŠĄ, ORGNIZAVIMO TVARKOS APRAŠU“ .

PAREIGAS LINA ZUBKIENĖ UŽIMS 2017-09-01.

geles

BRANGŪS VAIKUČIAI, MIELI TĖVELIAI, DARBUOTOJAI

Untitled

VASARĖLĖ, NORS NEDRĄSIAI,

KLOJA KELIĄ GĖLĖMIS.

PRO ANKSTYVO RYTO RASĄ

SAULĖ PINA GELSVĄ KASĄ,

JŪRA MOJA BANGOMIS….

 

GERO POILSIO ATOSTOGAUJANTIEMS, DŽIUGIŲ AKIMIRKŲ, VASARĄ LEIDŽIANTIEMS DARŽELYJE.

 

Lauksime sugrįžtant smiley

Direktorė

Berutė Laureckienė

SVEIKINIMAS

sveikinimas

ŽIEMA BALTAI UŽKLOJA NUOSKAUDAS,

LEDE SUSTINGDO BUVUSIUS SKAUSMUS.

ŽIEMA SPEIGU NUDAŽO SKRUOSTUS

IR SKATINA IŠ NAUJO PERMĄSTYT METUS.

 

TEGUL, KAS BUVO BLOGA, LIEKA AMŽINAME ĮŠALE, KAS TEIKĖ DŽIAUGSMĄ, TESUŽYDI GĖLĖMIS: SIDABRO SNAIGĖMIS  ANT STIKLO; LIAUNAIS ŽIEDAIS – PAVASARIUI ATĖJUS.

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“

BENDRUOMENĖS VARDU – DIREKTORĖ BERUTĖ LAURECKIENĖ

2016 M. GRUODIS

Mielieji,

Rugsėjis atbildėjo ryškia šviesa nušviesdamas rudeniui kelią. 
Dar šilta, dar gera, dar šilumą rytmečiai žeria.
Kai žemę užklos rudeninis lietus, nuo vaikų šypsenų, nuo jų klegesio šilta tebus 🙂
 
Auginkime kartu gražiausią derlių-mūsų vaikus.
 
Jūsų „Sigutė“
T43-1