KONKURSĄ MOKYTOJO PAREIGOMS užimti 
laimėjo JOLANTA MORKŪNIENĖ
SVEIKINAME įsiliejus į „Sigutės“ gretas!
SKELBIAMAS KONKURSAS MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI (NEKONTAKTINĖS VALANDOS)
* 1 etatas – 36 valandos per savaitę;
* pareigybės lygis – A2;
* konkursas vyks – rugpjūčio 24 d. (trečiadienį) 15.00 val., pokalbis žodžiu;
* su savimi turėti: CV ir ikimokyklinį ir priešmokyklinį išsilavinimą įrodančius dokumentus.

IŠRINKTA LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ DIREKTORĖ
Direktoriaus pareigas ir toliau eis dabartinė įstaigos vadovė Berutė Laureckienė!
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO POTVARKIS DĖL KONKURSO PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ SKELBIA KONKURSĄ PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

Pretendentų atranka – 2022 m. birželio 9 d.

Daugiau informacijos Panevėžio miesto savivaldybės internetiniame puslapyje:

https://www.panevezys.lt/lt/priemimas-i-darba_konkursai/konkursai-lopseliu-darzeliu-ente.html


KONKURSĄ MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI LAIMĖJO DALIA ŽIUKIENĖ.

SVEIKINAME PRISIJUNGUS PRIE „SIGUTĖS“ BENDRUOMENĖS.

SKELBIAMAS KONKURSAS IKIMOKYKLNIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Panevėžio lopšelis-darželis „Sigutė“ skelbia konkursą eiti ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigas.

Darbo krūvis pilnu etatu – 36 val. per savaitę, 1 etatas.

Darbo užmokestis – apie 872–1096 Eur. (neatskaičius mokesčių) priklausomai nuo pedagogo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.

 Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
  4. Gyvenimo aprašymą.
  5. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 Dokumentai priimami iki 2021 m. rugpjūčio 20 d. 13 val.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba el. paštu paneveziosigute@gmail.com

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

Atrankos būdas – žodžiu (pokalbis) su pakviestais pretendentais. Apie konkretų pokalbio laiką pretendentai bus informuoti asmeniškai telefonu.

____________________________________________________________________________________________________________________

INFORMUOJAME, KAD KONKURSĄ AUKLĖTOJO PAREIGOMS UŽIMTI LAIMĖJO:
1. MONIKA VAIČIULIENĖ
2. DALIA TAMOŠIŪNAITĖ
3. ASTA PAŠAKARNIENĖ
4. SOLVEIGA MULEVIČIENĖ
5. INGRIDA IVANOVA
6. IVETA KIŠKYTĖ
DŽIAUGIAMĖS, LINKIME GERO STARTO  IR TIKIMĖS GLAUDAUS BENDRADARBIAVIMO

Atranką (2018-01-30) priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigoms užimti laimėjo Vitalija Lideikienė; ikimokyklinio ugdymo pedagogo pareigoms — Sandra Mikonienė.

Sveikiname įsiliejus į Sigutės bendruomenės gretas.

geles

 


Skelbiama atranka priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigoms užimti

Darbo krūvis-0.5 etato. Ikimokyklinio ugdymo pedagogo pareigoms užimti. Darbo krūvis-0.5 etato. Darbo sutartys terminuotos.

Darbo pradžia vasario 1 d.

Reikalavimai:

Atitinkamas išsilavinimas (ikimokyklinis ugdymas; priešmokyklinis ugdymas ( išklausytas privalomas kursas). Išklausyti san. minimumo kursai; pirmos pagalbos kursai; asmens dokumentas ir jo kopija; sanitarinė knygelė ir kt.

Dokumentai priimami sekretoriaus kabinete iki 2017-01-30 12.30 val.

Atranka bus vykdoma sausio 30 d. 13.00 val. direktoriaus kabinete.

Atrankos pobūdis-pokalbis žodžiu ir dokumentų peržiūra.


Atranką (2017-11-09) priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigoms užimti laimėjo Zita Satkauskienė.
Sveikiname įsiliejus į Sigutės bendruomenės gretas.

tulpes

 


Panevėžio lopšelis-darželis „Sigutė“ skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti 0,5 etato krūviu

Pagrindinės funkcijos:

1.     planuoti ir organizuoti ugdomąją ir projektinę veiklą;

2.     vykdyti ugdomosios veiklos, mokytojų darbo stebėseną;

3.     tvarkyti mokinių, pedagogų registrus;

4.     administruoti elektroninį dienyną;

5.     koordinuoti metodinės grupės veiklą, vadovauti mokytojų metodinei veiklai;

6.     teikti profesinę pagalbą vertinant mokytojų darbą ir kvalifikaciją, skatinti patirties sklaidą;

7.     dalyvauti rengiant ir įgyvendinant įstaigos strateginį planą, metinę veiklos programą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vaikų sveikatos stiprinimo programą;

8.     sudaryti mokytojų darbo grafikus, organizuoti vaikų saviraiškos renginius, tradicines šventes;

9.     organizuoti ir koordinuoti Vaiko gerovės komisijos veiklą;

10.  teikti direktoriui bei mokytojų tarybai siūlymus ir rekomendacijas įvairiais ugdomosios veiklos optimizavimo klausimais.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1.     turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą pedagoginį išsilavinimą ir ikimokyklinio  (ar) priešmokyklinio išsilavinimo kvalifikaciją bei ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.     išmanyti viešąjį administravimą, vietos savivaldą reglamentuojančius LR įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti taikyti juos praktiškai;

3.     mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.     mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti įstaigos bendruomenės veiklą, derinti veiklas su kitais struktūriniais padaliniais, direktoriumi;

5.     turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;

6.     gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbų mokėjimo kategorijų, patvirtintų Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus;

7.     turėti projektų rengimo ir vykdymo patirties (pranašumas);

8.     privalomos asmens savybės-iniciatyvumas, sklandus minčių dėstymas žodžiu ir ratu, organizaciniai gabumai, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

Pretendentai privalo pateikti:

Prašymą leisti dalyvauti konkurse;

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

Gyvenimo aprašymą (CV);

Užpildytą pretendento anketą (pavyzdys-2007-03-31 Vyriausybės nutarimu Nr.301);

Savo asmeninių privalumų sąrašą.

Dokumentai pateikiami asmeniškai iki birželio 16 d. darbo dienomis nuo 9.00 iki 13.00 val. sekretoriui ( Kanklių g. 8).

Dokumentų originalai pateikiami dokumentų pateikimo dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

Atrankos būdas-žodžiu (pokalbis). Jis vyks birželio 20 d. 10.00 val. direktoriaus kabinete.

Išsamiau: tel.: 8 45 462350.

 

 


 

2016 m. kovo mėn. ugdymo institucijos darbo grupė vykdė konkursą Panevėžio miesto ir rajono ikimokyklinėms įstaigoms „Velykų bobutės vežimėlis“.

Nuotraukos patalpintos SIGUTĖS KARUSELĖJE.