INFORMUOJAME, KAD KONKURSĄ AUKLĖTOJO PAREIGOMS UŽIMTI LAIMĖJO:
1. MONIKA VAIČIULIENĖ
2. DALIA TAMOŠIŪNAITĖ
3. ASTA PAŠAKARNIENĖ
4. SOLVEIGA MULEVIČIENĖ
5. INGRIDA IVANOVA
6. IVETA KIŠKYTĖ
DŽIAUGIAMĖS, LINKIME GERO STARTO  IR TIKIMĖS GLAUDAUS BENDRADARBIAVIMO😊

 


Atranką (2018-01-30) priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigoms užimti laimėjo Vitalija Lideikienė; ikimokyklinio ugdymo pedagogo pareigoms — Sandra Mikonienė.

Sveikiname įsiliejus į Sigutės bendruomenės gretas.

geles

 


Skelbiama atranka priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigoms užimti

Darbo krūvis-0.5 etato. Ikimokyklinio ugdymo pedagogo pareigoms užimti. Darbo krūvis-0.5 etato. Darbo sutartys terminuotos.

Darbo pradžia vasario 1 d.

Reikalavimai:

Atitinkamas išsilavinimas (ikimokyklinis ugdymas; priešmokyklinis ugdymas ( išklausytas privalomas kursas). Išklausyti san. minimumo kursai; pirmos pagalbos kursai; asmens dokumentas ir jo kopija; sanitarinė knygelė ir kt.

Dokumentai priimami sekretoriaus kabinete iki 2017-01-30 12.30 val.

Atranka bus vykdoma sausio 30 d. 13.00 val. direktoriaus kabinete.

Atrankos pobūdis-pokalbis žodžiu ir dokumentų peržiūra.


Atranką (2017-11-09) priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigoms užimti laimėjo Zita Satkauskienė.
Sveikiname įsiliejus į Sigutės bendruomenės gretas.

tulpes

 


Panevėžio lopšelis-darželis „Sigutė“ skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti 0,5 etato krūviu

Pagrindinės funkcijos:

1.     planuoti ir organizuoti ugdomąją ir projektinę veiklą;

2.     vykdyti ugdomosios veiklos, mokytojų darbo stebėseną;

3.     tvarkyti mokinių, pedagogų registrus;

4.     administruoti elektroninį dienyną;

5.     koordinuoti metodinės grupės veiklą, vadovauti mokytojų metodinei veiklai;

6.     teikti profesinę pagalbą vertinant mokytojų darbą ir kvalifikaciją, skatinti patirties sklaidą;

7.     dalyvauti rengiant ir įgyvendinant įstaigos strateginį planą, metinę veiklos programą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vaikų sveikatos stiprinimo programą;

8.     sudaryti mokytojų darbo grafikus, organizuoti vaikų saviraiškos renginius, tradicines šventes;

9.     organizuoti ir koordinuoti Vaiko gerovės komisijos veiklą;

10.  teikti direktoriui bei mokytojų tarybai siūlymus ir rekomendacijas įvairiais ugdomosios veiklos optimizavimo klausimais.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1.     turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą pedagoginį išsilavinimą ir ikimokyklinio  (ar) priešmokyklinio išsilavinimo kvalifikaciją bei ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.     išmanyti viešąjį administravimą, vietos savivaldą reglamentuojančius LR įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti taikyti juos praktiškai;

3.     mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.     mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti įstaigos bendruomenės veiklą, derinti veiklas su kitais struktūriniais padaliniais, direktoriumi;

5.     turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;

6.     gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbų mokėjimo kategorijų, patvirtintų Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus;

7.     turėti projektų rengimo ir vykdymo patirties (pranašumas);

8.     privalomos asmens savybės-iniciatyvumas, sklandus minčių dėstymas žodžiu ir ratu, organizaciniai gabumai, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

Pretendentai privalo pateikti:

Prašymą leisti dalyvauti konkurse;

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

Gyvenimo aprašymą (CV);

Užpildytą pretendento anketą (pavyzdys-2007-03-31 Vyriausybės nutarimu Nr.301);

Savo asmeninių privalumų sąrašą.

Dokumentai pateikiami asmeniškai iki birželio 16 d. darbo dienomis nuo 9.00 iki 13.00 val. sekretoriui ( Kanklių g. 8).

Dokumentų originalai pateikiami dokumentų pateikimo dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

Atrankos būdas-žodžiu (pokalbis). Jis vyks birželio 20 d. 10.00 val. direktoriaus kabinete.

Išsamiau: tel.: 8 45 462350.

 

 


 

2016 m. kovo mėn. ugdymo institucijos darbo grupė vykdė konkursą Panevėžio miesto ir rajono ikimokyklinėms įstaigoms „Velykų bobutės vežimėlis“.

Nuotraukos patalpintos SIGUTĖS KARUSELĖJE.