LOPŠELIO – DARŽELIO „SIGUTĖ“ VALDYMO SCHEMA:

 

  • DIREKTORIUS organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Darželio veiklą tiesiogiai arba per pavaduotoją ugdymui ir ūkvedį.
  • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už ugdomojo darbo organizavimą; ugdymo programų vykdymą, individualių ugdymo programų, projektų rengimą, pedagoginės veiklos priežiūrą, Vaiko gerovės komisijos veiklą, metodinės veiklos organizavimą ir kt. 
  • Priešmokyklinio ugdymo mokytojai, ikimokyklinio ugdymo mokytojai, meninio ugdymo mokytojai – pavaldūs direktoriaus pavaduotojui ugdymui.
  • Logopedas – pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui; rūpinasi vaikų kalbos, kalbėjimo komunikacijos sutrikimais.
  • Specialusis pedagogas – pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui. Rūpinasi vaiko raidos sutrikimais, elgesiu ir emocijomis.
  • Ūkvedys – tiesiogiai pavaldus direktoriui. Organizuoja nepedagoginio personalo darbą, atsako už materialinių vertybių įsigijimą, apskaitą ir saugojimą, pastato priežiūrą pagal priešgaisrines, civilinės saugos reikalavimus, užtikrina saugias ir sveikas darbo sąlygas, tvarkingą inventoriaus ir kiemo įrenginių būklę ir kt.
  • Nepedagoginis personalas – tiesiogiai pavaldus ūkvedžiui.
  • Vaikų maitinimo ir higienos administratorius – tiesiogiai pavaldus direktoriui. Vykdo maitinimo organizavimą ir priežiūrą: sudaro valgiaraščius, rengia patiekalų technologines korteles ir gamybos aprašymus, organizuoja maitinimą alergiškiems vaikams, vykdo geros higienos praktikos reikalavimus maisto tvarkymo skyriuje, grupėse ir kitose įstaigos patalpose. 
  • Virėjos – atsakingos už maisto ruošimą, pavaldžios vaikų maitinimo ir higienos administratoriui.
  • Sekretorius/administratorius – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už raštvedybą ir archyvavimą.