LOPŠELIO – DARŽELIO „SIGUTĖ” VALDYMO SCHEMA:

 

 • DIREKTORIUS;
 • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui– tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už ugdomąją veiklą;
 • Priešmokyklinio ugdymo pedagogai, auklėtojai, meninio ugdymo pedagogai, logopedai – pavaldūs direktoriaus pavaduotojui ugdymui;
 • Ūkvedys – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už visą ūkinę veiklą;
 • Sekretorius – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už raštvedybą ir archyvavimą;
 • Nepedagoginis personalas – tiesiogiai pavaldus ūkvedžiui;
 • Vyr. buhalteris – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už visą finansinę veiklą;
 • Apskaitininkas – pavaldus buhalteriui;
 • Vaikų maitinimo ir higienos organizatorius – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako savalaikį valgiaraščių – meniu sudarymą, mitybą, pirminės med. Pagalbos teikimą
 • Logopedas – pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui; Rūpinasi vaikų kalbos, kalbėjimo komunikacijos sutrikimais.
 • Specialusis pedagogas – pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui. Rūpinasi vaiko raidos sutrikimais, elgesiu ir emocijomis.