Panevėžio lopšelis-darželis „Sigutė“, pavaldi Panevėžio miesto savivaldybei ikimokyklinio ugdymo mokykla. Mokykla pradėjo veikti 1965-02-01.

Nuo 1985-11-01 ugdymo institucijai vadovauja direktorė Berutė Laureckienė. Nuo 2023-01-02, laimėjus konkursą,  kadencija pratęsta dar 5-eriems metams. Nuo 2017-09-01 direktoriaus pavaduotoja dirba Lina Zubkienė.

Vizija:  Moderni, atvira kaitai, nuolatos auganti ir auginanti ikimokyklinio ugdymo mokykla.

Vertybės: Bendruomenės požiūrio formavimas, kad kiekvienas vaikas savaime yra vertybė.

  • Nuolatinis siekis maksimaliai užtikrinti vaikų saugumą ir sveikatą, planingai įgyvendinant Sveikos ir Aktyvios mokyklos tikslus ir uždavinius.
  • Laipsniškas įtraukiojo ugdymo (-si) užtikrinimas, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko prigimtines galias.
  • Nuolatinis pedagogų ir nepedagoginio personalo profesinis augimas, tikslingai tobulinant profesinius gebėjimus mokymuose, seminaruose, racionaliai panaudojant finansinius resursus.
  • Solidarizuojantis su Panevėžio miesto tikslais, aktyvinama STEAM veikla.

Mokykla yra 12-kos grupių bendrosios paskirties institucija. Dirba kvalifikuoti mokytojai ir pedagogai, nepedagoginis personalas. Vaikų gimstamumo krizės metu liko 11 grupių. Vietoj vienos grupės buvo įrengta sporto salė, kuri labai pasiteisino.  Ji išlikusi iki šiol. Ilgus metus veikė mūsų inicijuota, vienintelė mieste vakarinė grupė. Pakitus tėvų poreikiams, vietoj vakarinės grupės įsteigtas specialiojo pedagogo etatas. 1994 metais inicijavome  logopedo etato įvedimą visose miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklose. Šiuo metu turime 2 logopedus (logopedą metodininką ir vyresnįjį logopedą), 1 specialųjį pedagogą, 1 socialinį pedagogą.

Veikia savivaldos institucijos: Mokyklos taryba; profesinė sąjunga (nuo 2021 metų), Tėvų klubas. Mokykla žinoma kaip atvira kaitai, iniciatyvi, inovatyvi, aktyvi, kūrybinga įstaiga. Nuo 2003 metų esame tarptautinės socialinių įgūdžių formavimo programos „Zipio draugai“ nariai. Taikomi Kimochi, Naratyvinio ugdymo  programų elementai. Nuo 2013 metų – esame pripažinti kaip sveikatą stiprinanti mokykla. 2014 metais Mokykla akredituota kaip savanorius priimanti mokykla. 2020 metais esame pripažinti kaip aktyvi mokykla. Palaikoma ir plėtojama  socialinė partnerystė su miesto, rajono, respublikos  ikimokyklinio ugdymo mokyklomis, bendrojo lavinimo mokyklomis, Panevėžio švietimo skyriumi, PPT, PPŠC, Panevėžio kolegija, Panevėžio visuomenės sveikatos biuru, Vaiko teisų apsaugos tarnyba, muziejais, bibliotekomis, kitomis kultūros įstaigomis. Sudarytos sutartys su Respublikos lopšeliais-darželiais, kurių vardai  „Sigutė“. Skatinama partnerystė, vykdomi projektai.

Vykdomas neformalusis švietimas: robotikos akademija, lego būrelis, krepšinio, futbolo, beisbolo pagrindai, anglų kalbos pradmenys, sportinių šokių pagrindai, gamtos būrelis ir kt.

Per daugiau kaip 50 metų susiformavo vertybės, kurios nuolat puoselėjamos. Tradicinėmis tapo: „Trijų kartų“ vakaronė, „Žibintų šventė“, „Nepaprasta naktis darželyje“ – priešmokyklinio amžiaus vaikų išleistuvėms ir kt. Suaktyvėjusi darbuotojų kaita įneša naujų permainų, augina pasididžiavimo lopšeliu-darželiu jausmą, rodo gerą įstaigos mikroklimatą, skatina bendruomeniškumą, sutelktumą. Inicijuojami, organizuojami seminarai, konferencijos, renginiai, miesto, respublikos mastu. Inicijuota bendrystė su Sakartvelo Rustavi miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklomis.       

2010-2011 metais Panevėžio miesto savivaldybės sprendimu numatytas lopšelio-darželio pastato rekonstravimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, įgyvendinant 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją. 2014 metais renovuotas ugdymo institucijos pastatas.

Įstaigos istoriją kuria visi darbuotojai, už jos išsaugojimą atsakingas direktorius.