Panevėžio lopšelis-darželis „Sigutė“ pradėjo veikti 1965-02-01.

Nuo 1985-11-01 ugdymo institucijai vadovauja direktorė Berutė Laureckienė.

Išėjus iš darbo ilgametei direktoriaus pavaduotojai ugdymui Zitai Brainskienei, nuo 2017-09-01 jos pareigas perėmė Lina Zubkienė ( laimėjo konkursą).

Prioritetai teikiami visuminiam vaiko ugdymui, sveiktos ir saugumo užtikrinimui sąveikoje su šeima.

Ikimokyklinio ugdymo mokykla yra 12-kos grupių bendrosios paskirties institucija.

Tuo metu buvo didelis poreikis lankyti ikimokyklinio ugdymo institucijas, visų prašymų patenkinti nebuvo įmanoma. Vėliau buvo vaikų gimstamumo  krizė, liko 11 grupių. Vietoj vienos grupės buvo įrengta sporto salė, kuri labai pasiteisino.  Ji išlikusi iki šiol. Ilgus metus veikė mūsų inicijuota , vienintelė mieste vakarinė grupė. Jai buvo skirta 0,5 auklėtojo etato ir 0,25 etato auklėtojo padėjėjo.

Pakitus tėvų poreikiams, vietoj vakarinės grupės įsteigtas specialiojo pedagogo etatas. 2017/2018  metais veikia 11 grupių: 2 jungtinės grupės vaikams nuo 1 iki 7 metų; 2 jungtinės grupės nuo 2 iki 7 metų; 1 jungtinė grupė nuo 3 iki 7 metų; 2 priešmokyklinės jungtinės grupės nuo (5)6 iki 7 metų; 2 grupės vaikams nuo 5 iki 6 metų; 1 grupė nuo 2 iki 3 metų vaikams; 1 grupė vaikams nuo 3 iki 4 metų.

1994 metais inicijavome  logopedo etato įvedimą visose miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklose. Šiuo metu turime 2 logopedus (logopedą metodininką ir vyresnįjį logopedą) , 1 specialųjį pedagogą. Ikimokyklinio ugdymo mokykloje dirba kvalifikuoti specialistai: direktorius (II vadybinė kvalifikacinė kategorija, edukologijos mokslų magistras; direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 8 auklėtojai metodininkai, 9 vyresnieji auklėtojai; 2 auklėtojai; sekretorius, vyr. buhalteris; vaikų maitinimo ir sveikatos priežiūros specialistas; nepedagoginis personalas.

Panevėžio lopšelis-darželis „Sigutė“ žinomas kaip atviras kaitai, iniciatyvus, inovatyvus, aktyvus, kūrybingas darželis. Nuo 2003 metų esame tarptautinės socialinių įgūdžių formavimo programos „Zipio draugai“ nariai; nuo 2005 metų – respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo „Sveikatos želmenėliai“ nariai; nuo 2013 metų – esame pripažinti kaip sveikatą stiprinanti mokykla. 2014 metais ikimokyklinio ugdymo mokykla akredituota kaip savanorius priimanti mokykla.

Palaikoma ir plėtojama  socialinė partnerystė su miesto, rajono, respublikos  ikimokyklinio ugdymo mokyklomis, bendrojo lavinimo mokyklomis, Panevėžio švietimo ir jaunimo reikalų skyriumi, PPT, PPŠC, Panevėžio kolegija, Panevėžio visuomenės sveikatos biuru, Vaiko teisų apsaugos tarnyba, muziejais, bibliotekomis, kitomis kultūros įstaigomis. Sudaryta sutartis Panevėžio rajono Krekenavos, Palangos  lopšeliais-darželiais „Sigutė“, vykdyta kitų respublikos lopšelių-darželių „Sigutė“ paieška.

Vykdomas neformalusis švietimas: robotikos akademija, krepšinio pagrindai, anglų kalbos pradmenys, sportinių šokių pagrindai, gamtos būreliai ir kt.

Ilgą laiką veikė vaikų „mažojo smukelio“ mokyklėlė. Vėliau, atspindint Kanklių gatvės pavadinimą, direktorės Berutės Laureckienės  inicijuotas kanklininkių ansamblio įsteigimas, kuris ne vienerius metus garsino  ugdymo institucijos vardą ne tik mieste, bet ir respublikoje.

Per daugiau kaip 50 metų susiformavo vertybės, kurios nuolat puoselėjamos. Tradicinėmis tapo: „Trijų kartų“ vakaronė, „Žibintų šventė“, „Nepaprasta naktis darželyje“-priešmokyklinio amžiaus vaikų išleistuvėms ir kt.

Suaktyvėjusi darbuotojų kaita įneša naujų permainų, augina pasididžiavimo lopšeliu-darželiu jausmą,

Rodo gerą įstaigos mikroklimatą, skatina bendruomeniškumą, sutelktumą. Inicijuojami, organizuojami seminarai, konferencijos, renginiai, miesto, respublikos mastu.       

2010-2011 metais Panevėžio miesto savivaldybės sprendimu numatytas lopšelio-darželio pastato rekonstravimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, įgyvendinant 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją. 2014 metais renovuotas ugdymo institucijos pastatas.

Istaigos istoriją kuria visi darbuotojai, už jos išaugojimą atsakingas direktorius.