ĮSTAIGOS VIZIJA

 

  • Lopšelis-darželis – nuolat tobulėjanti, socialines-edukacines paslaugas teikianti ugdymo institucija.

 

ĮSATIGOS MISIJA

 

  • Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas ugdymo (-si) paslaugas ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko prigimtines galias ir individualią patirtį.

 

ĮSTAIGOS STRATEGINAI TIKSLAI

 

1.      Ugdymo (-si) kokybės tobulinimas, užtikrinant ugdymo turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo tikslus.

2.      Mokymosi kultūros skatinimas bendruomenėje, palankių mokymosi ir tobulėjimo sąlygų sudarymas.