VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS


ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/06effeb05e2511e4b240c0fa7489cd0e/asr


MOKESTIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ ĮSTAIGOJE

Grupės pavadinimas Pusryčių mokestis,

Eur

Pietų mokestis,

Eur

Vakarienės mokestis,

Eur

2 kartų maitinimo mokestis, Eur 3 kartų maitinimo mokestis, Eur
Lopšelio 0,48 1,03 0,48 1,51 1,99
Darželio ir priešmokyklinės 0,54 1,18 0,54 1,72 2,26

Už kiekvieną mėnesį nustatomas 11,50 Eur mokestis įstaigos reikmėms.
Mokesčiui už maitinimą taikomos lengvatos. Šią informaciją teikia direktorius, grupių mokytojai.